D’Sprooch ass, fir de Mënsch a fir d’Päerd, déi natierlech Fäegkeet fir ze kommunizéieren.

Als diploméierten Dokter an de Sproochwëssenschaften wenden ech d’Prinzippie vun der natierlecher Sprooch a menger Aarbecht mat de Päerd un.

Well d’Päerd denkfäeg ass ass et kapabel, ze léieren a logesch z’iwwerleeën. Et ass wichteg, ëm Zäit ze ginn fir d’Hëllefe vum Reider z’assimiléieren. Gedold a Rou mat de Päerd spille fir mech eng wichteg Roll.

Ech sinn opmierksam wat d’Gesondheet vum Päerd ubelaangt. Ech passen d‘Übungen ëmmer no de kierperleche Capacitéite vum Päerd un an ech fërdere seng Motivatioun. Eng reegelméisseg a villfälteg Aarbecht ass déi bescht Manéier, e Päerd gesond ze halen.

D’klassesch Reiden ass d’Konscht, e Päerd z’erzéien an duerch eng adequat Gymnastik gesond ze halen. Fir mech fënnt een gläichzäiteg methodesch Aarbecht an artisteschen Ausdrock an der portugisescher Reitweis erëm. Ech hat d’Geleeënheet, mech am Institut du Cheval et de l’Équitation Portugaise an am Centro Equestre da Lezíria Grande a Portugal weiderzebilden.